ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ЗЕЛЕНОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ИНСПЕКТОР N-JOY”


1. Организатор на играта и правила

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Зеленото приключение на Инспектор N-JOY” (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на уебсайта на радио N-JOY http://www.njoy.bg/. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на уеб сайта радио N-JOY http://www.njoy.bg/, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.3. Организатор на Играта е Радиокомпания Си.Джей ООД наричана по-долу за краткост „Организатор”.


2. Срок и територия на провеждане на играта

2.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България.

2.2 Играта се провежда в периода от 08.05.2018 г. до 08.06.2018 г. включително.


3. Механизъм на играта

3.1. Инспектор N-JOY ще продължи да предизвиква слушателите да живеят природосъобразно, да мислят зелено и да действат зелено, за да превърнат своя град в по-добро място за живеене. Всеки ден Инспекторът ще обикаля страната и ще предоставя пълна и актуална информация за видовете отпадъци от домакинствата, за това как и къде те да се предават и събират по щадящ околната среда начин, как се преработват био отпадъците, как да създадете домашен компост и още много други. За участие в Играта участниците трябва да отговарят в регистрационната форма на сайта на радио N-JOY, като респективно за подарък от парк-хотел Олимп – да отговорят на седмичен въпрос, а за всички останали награди да попълнят с ключова дума в същата регистрационна форма.

3.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

3.3. Участието в Играта означава, че участниците приемат настоящите условия и дават съгласието си при неспазването им да бъдат изключени от участие в Играта. Организаторът не носи отговорност за технически неизправности или други събития, които могат да прекъснат или опорочат играта.


4. Право на участие

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов договор или по граждански договор за предоставяне на услуги на ”Радиокомпания Си.Джей” ООД, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). Организаторът решава, спазвайки правилото по предходното изречение, дали дадено лице има право на участие в играта, като решението е окончателно.

4.2. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти - по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

4.3. Право на участие в играта имат само лица, които са навършили 18 годишна възраст към датата на участие. Участниците в играта нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Играта, без предварителното писмено съгласие на Организатора.

4.4. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

4.5. Всички участници, спечелили награди, се задължават да оказват съдействие на Организатора относно публикуването на информация за наградите по начин, който Организаторите считат за подходящ.


5. Лични данни

5.1. Участието в Играта е доброволно. При регистрацията всеки участник предоставя на Организатора име, телефон, и e-mail за контакт, единствено и само за целите на играта и връчването на наградите. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

5.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

5.3. Всеки слушател, с попълването на регистрационната форма, приемането на условията и регистрацията за в Играта, се съгласява да посочи своето име, телефонен номер за връзка и e-mail адрес като дава изричното си и недвусмислено съгласие, същият да се регистрира в играта и личните му данни да бъдат обработвани за целите на играта. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите, както и във връзка с целите на играта и само при необходимост да бъдат предоставяни на трети лица като „Радиокомпания Си.Джей“ ООД съхранява същите в срок до края на играта и получаването на наградите от печелившите, което условие настъпи по-късно, ако не е налице друго законово основание. Регистрации, неотговарящи на тези критерии се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите.

5.4. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в Играта.

5.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

5.6. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен при необходимост и за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.


6. Награди

6.1. По време на Играта ще бъдат раздадени следните награди:

  • 5 броя уикенди за двама в парк-хотел „Олимп“, гр. Велинград
  • 5 броя комплекти от продуктите на ABO Pharma

7. Получаване на наградите

7.1. Имената на спечелилите награди от Играта ще бъдат обявявани в ефира на радио N-JOY. Представител на екипа на радио N-JOY ще се свърже по телефона със спечелилите участници.

7.2. Наградата може да бъде получена лично и чрез куриерска услуга на посочен от участника адрес.

7.3. Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия само срещу представено изрично нотариално заверено пълномощно.

7.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, облаги, друга предметна награда или стоки.

7.5. Организаторът не поема разноските по транспорт и доставка на наградата.

7.6. Организаторите не носят отговорност, в случай на посочване на невалиден или грешен телефонен номер, както и при неполучаване на съобщението не по вина на Организаторa.

7.7. Печеливш участник може да се свърже с Организаторa на телефон: 02/803 90 90.

7.8. Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между служител на Организаторa и печелившия участник.

7.9. Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана, поради невъзможност печелившият участник да се яви и да получи наградата, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.


8. Прекратяване на участие

8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като се свърже с Организаторa на телефон: 02/803 90 90

8.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта, поради обективни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет или по друг подходящ начин, чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.


9. Отговорност

9.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата на Играта или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

9.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.


10. Общи разпоредби

10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата на Играта за периода на провеждане на Играта.

10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

10.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

10.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

10.6. Настоящите правила влизат в сила на 08.05.2018 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата на радио N-JOY -http://www.njoy.bg/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.